STEP INTER

STEP INTER

(Level 2) : เป็นคลาสสเต็ป ระดับ 2 เรียนรู้ท่าเต้นที่มีความซับซ้อนและมีการผสมผสานของท่าเต้นมากขึ้น ใหม่เพื่อท้าทายจิตใจ และความแข็งแกร่งของคุณ

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET